Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

DUZP a datum vystavení faktury: Na co si dávat pozor?

DUZP a datum vystavení faktury: Na co si dávat pozor?

Při vystavování faktury je třeba dbát na několik základních informací, které v ní nesmí chybět. Kromě kontaktních údajů dodavatele a odběratele je důležité také datum vystavení faktury a DUZP. Co tyto dva pojmy vůbec znamenají a jak je správně určit?

Co je DUZP?

Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) upravuje zákon o dani z přidané hodnoty a váže se k němu povinnost přiznat daň z přidané hodnoty z poskytnuté služby nebo dodaného zboží.

DUZP je klíčový zejména pro plátce DPH. Ti ho musí povinně uvádět na každé vystavené faktuře. V některých případech mu však musí věnovat pozornost také neplátci. Pokud by tak neučinili, mohli by se dostat do zbytečných problémů.

Plátce DPH, který prodává zboží nebo poskytuje služby, musí přiznat DPH v den DUZP, nebo ke dni přijetí úplaty (pokud den přijaté úplaty předcházel DUZP). Zde však platí několik výjimek.

Na základě první výjimky platí, že z úplaty (zálohy), která byla přijata před uskutečněním zdanitelného plnění, nevzniká povinnost odvést DPH v případě, že ke dni přijetí úplaty nebylo zdanitelné plnění dostatečně určité.

Zákon za dostatečně určité považuje plnění, v jehož rámci jsou známy tyto údaje:

 • poskytnuté zboží nebo služba;
 • sazba daně v případě zdanitelného plnění;
 • místo plnění.

Jinou výjimkou, kdy nevzniká povinnost odvést DPH ze zálohy před DUZP, je režim přenesení daňové povinnosti.

Kromě povinnosti přiznat DPH je však třeba zmínit také možnost nárokování na něj. Učinit tak může plátce DPH, který zboží nebo služby přijímá. Musí však splnit podmínky podle § 73 zákona o DPH.

DUZP a datum vystavení

Kromě DUZP nesmí na faktuře chybět ani datum vystavení. Jedná se o datum, kdy dodavatel doklad vystavil. Podle zákona musí plátce DPH vystavit fakturu do 15 dnů od prodeje zboží nebo poskytnutí služby, případně od přijetí úplaty. Záleží, co nastalo dříve.

Když je datum vystavení dřívější než datum DUZP

Datum vystavení a DUZP jsou často na fakturách stejné. Důvodem je skutečnost, že mnozí podnikatelé vystavují faktury v momentě dodání zboží nebo služby.

Nemusí to tak ale být vždy. Někteří podnikatelé vystavují fakturu ještě předtím, než zboží dodají. Může to být například tehdy, když si fakturu připraví den dopředu, aby ji mohli hned ráno poslat odběrateli. V takových situacích musí být DUZP pozdější než datum vystavení.

Tato výjimka však platí pouze u zboží. Pokud vystavíte fakturu před dodáním služby, DUZP je stejný jako datum vystavení.

Když je datum vystavení pozdější než DUZP

Datum vystavení může být také pozdější než DUZP. Podle zákona o DPH se tak ale dá učinit jen do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň. Jinak řečeno, datum vystavení se může zpozdit jen o 15 dní od DUZP.

Na tuto lhůtu si dejte pozor. Pokud byste se zpozdili, hrozí vám pokuta ve výši 500 000 Kč.

DUZP na faktuře

DUZP se na faktuře nachází zpravidla ve stejné části jako datum vystavení a splatnosti. Jedná se o běžný údaj. Pokud používáte kvalitní systém na fakturaci, jeho uvedení na faktuře by nemělo být problémem.

DUZP na faktuře
DUZP na faktuře

Při vystavování DUZP faktury si dejte pozor hlavně na správně uvedená data. Ta si vždy před jejím odesláním zkontrolujte.

Jak určit DUZP

Pro některé začínající podnikatele může být náročné DUZP určit. Určení upravuje § 20 až § 25 Zákona o dani z přidané hodnoty. Pro lepší představu uvádíme některé situace, které mohou nastat.

DUZP při dodání zboží

DUZP je stejný jako datum dne, kdy došlo k prodeji zboží nebo přijetí úplaty podle toho, co nastalo dříve.

Při dodání zboží se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné:

 • dnem dodání;
 • dnem příklepu při vydražení zboží ve veřejné dražbě podle zvláštního právního předpisu;
 • dnem přenechání zboží k využívání.

DUZP při poskytnutí jednorázové služby

V případě, že poskytnete jednorázovou službu, datum uskutečnění zdanitelného plnění připadá na:

 • den dodání služby;
 • den přijetí úplaty za poskytnutou službu;
 • den vystavení daňového dokladu.

Záleží, co nastalo dříve.

DUZP při převodu nemovitosti

DUZP při převodu nemovitosti připadá na:

 • den, kdy dojde k předání nemovitosti do užívání novému vlastníkovi;
 • den, kdy dojde k doručení vyrozumění z katastru nemovitostí;
 • den, kdy dojde k přijetí úplaty.

Záleží, co nastalo dříve.

DUZP u dobropisu

Jde-li o vrácení zboží nebo poskytnutí slevy, datum uskutečnění zdanitelného plnění se udává na den, kdy se zboží vrátí, případně když se se zákazníkem dohodnete na slevě.

Pokud jde o dobropis, který byl vystaven z důvodu, že nedošlo k plnění, uvádí se datum původního plnění.

Povinnost při dodání zboží do jiného členského státu EU

Pokud plánujete dodat zboží do jiného členského státu EU, dodání musíte přiznat do 15. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém dodání nastalo. To však neplatí v případě, že před tímto dnem byl vystaven daňový doklad. Dodání v takové situaci musíte přiznat v den vystavení daňového dokladu.

Při dodání zboží do třetích zemí je důležitý den, kdy zboží opustilo celní úřad.

Neplátci daně a DUZP

DUZP je důležitý údaj, který by měli brát v úvahu také podnikatelé, kteří nejsou plátci DPH. Pokud by totiž jejich obrat za maximálně 12 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců překročil hodnotu 1 milion korun, stávají se z nich od prvního dne dalšího měsíce, který následuje po tom, ve kterém byl daný obrat překročen, plátci DPH.

Jakmile se z vás stane plátce DPH, je nutné držet se zákona o dani z přidané hodnoty. To znamená uvádět na faktuře DUZP, podávat daňová přiznání a podobně.

Pokud však plátci DPH nejste, nemáte povinnost uvádět DUZP na dokladech.

Přihlaste se k odběru novinek z blogu

Odhlásit se můžete kdykoli prostřednictvím odkazu v emailu.

Přidat komentář