Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

Pravidla ochrany osobních údajů

Úvod

Naše společnost Superfaktura.cz, s.r.o., spisová značka C 78654 vedená na Krajském soudu v Brně, IČO: 015 69 651, se sídlem Šámalova 2904/21, Židenice, 615 00 Brno (dále jako „my“ nebo „společnosť“ nebo v příslušném množném tvaru) je provozovatelem internetové stránky www.superfaktura.cz (dále jen jako „internetová stránka“) a poskytovatelem služby SuperFaktura.cz (dále jen jako „služba“). Z tohoto důvodu Vám předkládáme naše pravidlá ochrany osobních údajů, které zpracováváme v souvislosti s provozováním internetové stránky a poskytováním služby (dále jako „pravidla“).

Osobní údaje, kterými disponujeme zpracováváme v souladu s právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky, hlavně souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů(dále jen jako  „zákon o ochraně osobních údajů“).

Právní vztah mezi námi a Vámi, tzn. návštěvníky a uživateli, se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami platnými a účinnými při provozování a používání internetové stránky
www.superfaktura.cz a poskytovaní služby SuperFaktura.cz (dále jen jako„všeobecné obchodní podmínky“).

Osobní údaje, právní základy, účel a doba zpracování osobních údajů

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokální údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále jen jako „osobné údaje“).

Ty mohou být Vaše osobní údaje jako návštěvníků internetové stránky a uživatelů služby, ale i osobní údaje Vašich klientů tzn. klientů návštěvníků internetové stránky a uživatelů služby – běžné osobní údaje povětšinou v rozsahu:

 1. jméno a a příjmení příp. titul;
 2. adresa trvalého pobytu a/nebo korespondenční adresa;
 3. telefonní číslo;
 4. adresa elektronické pošty (e-mail);
 5. údaje o bankovním účtu a jiné (v závislosti od toho jaké další uvedete).

Osobní údaje tedy získáváme od uživatelů služby, ale pro zjednodušení fungování služby i z veřejně přístupných zdrojů na www.finstat.sk a aplikace ARES Ministerstva financí.

Na to, abychom mohli pro Vás poskytovat službu efektivně, jste povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Zároveň jste ve smyslu všeobecných obchodních podmínek povinný nás bez zbytečného odkladu informovat o změně vašich osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů je podmínkou uzavření smlouvy a poskytování naší služby resp. je nutné na plnění našich povinností (poskytování služby) vyplývajících z našeho smluvního vztahu ve smyslu všeobecných obchodních podmínek. V případě, že nám vaše osobní údaje neposkytnete, nemohl vzniknout mezi námi smluvní vztah vázající se k poskytování služby.

Před vydáním všeobecných obchodních podmínek jsme učinili oznámení k Úřadu pro ochranu osobních údajů o tom, že hodláme zpracovávat Vaše osobní údaje, a jsme zaregistrováni pod ev. č. 00072432.

Zpracováváme osobní údaje ve dvou situacích, a to konkrétně:

zpracování osobních údajů na fakturaci: v případě, kdy jste jako uživatel v pozici správce a Vaši klienti jsou subjekty osobních údajů a zároveň jako uživatel osobní údaje těchto osob postupujete nám jako společnosti, kteří jsme v pozici zpracovatele.

Toto zpracování osobních údajů se vykonává na právním základě podle čl. 6 ods. 1 písm. b) nařízení GDPR GDPR tzn. zpracování osobních údajů je nutné k plnění smlouvy.

Zpracování osobních údajů Vašich klientů vykonávame za účelem poskytování služby a provozování internetovej stránky. Účelem zpracování osobních údajů na fakturaci je správa administračně-ekonomické agendy uživatele, jako podnikajícího subjektu, který zahrnuje například vytvoření faktury, odeslání faktury emailem, odeslání faktury poštou.

Zpracování osobních údajů naší společností:
Vaše osobní údaje zpracovává naše společnost jako správce a vy jako uživatelé jste subjekty údajů.

Vaše osobní údaje používáme především k tomu, abychom vám jako registrovaným nebo neregistrovaným zákazníkům zpřístupnili služby naší společnosti. Vaše osobní údaje potřebujeme ke zpracování a vyřízení vašich objednávek, včetně případného vrácení peněz, ke správě vašich uživatelských účtů a k poskytování objednaných služeb.

Toto zpracování osobních údajů je prováděno na právním základě podle čl. 6 odst.1 písm. b) Nařízení, tj. zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.

V případě, že naše společnost poskytuje služby právnické osobě, zpracováváme pro tento účel osobní údaje kontaktních osob nebo oprávněných zástupců našeho zákazníka nebo registrovaného uživatele na právním základě podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tj. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti. V tomto případě je oprávněným zájmem naší společnosti zájem na řádném plnění našich smluvních závazků vyplývajících ze smluv uzavřených se zákazníky – právnickými osobami.

Osobní údaje pro tento účel zpracováváme po dobu 4 let od data vaší poslední objednávky nebo po dobu, po kterou používáte svůj uživatelský účet, nebo 3 roky od vašeho posledního přihlášení. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat pouze tehdy, pokud to stanoví zvláštní právní předpisy nebo pokud je to nezbytné z jiných právních důvodů.

Vaše osobní údaje používáme také k tomu, abychom vás informovali o našem zboží a službách, novinkách, speciálních nabídkách, slevách a spotřebitelských či jiných soutěžích prostřednictvím našeho firemního newsletteru nebo jiných obchodních/marketingových sdělení zasílaných e-mailem v souvislosti s využíváním našich služeb a/nebo vaší registrací na našich webových stránkách (vytvoření a používání vašeho uživatelského účtu). V tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje na právním základě podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tj. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti. Oprávněné zájmy naší společnosti, které sledujeme zpracováním vašich osobních údajů pro tento účel, jsou zejména propagace a prodej našich služeb, péče o váš uživatelský účet, ochrana a podpora našich obchodních aktivit nebo testování a vývoj nových služeb a zlepšování těch stávajících.

Vaše osobní údaje používáme také k tomu, abychom s vámi mohli zůstat v kontaktu. Aniž byste se museli registrovat k odběru služeb naší společnosti nebo si objednali služby nabízené naší společností, máte možnost přihlásit se k odběru našeho newsletteru, prostřednictvím kterého vás budeme informovat výhradně na základě vašeho výslovného a předchozího souhlasu o nabídce našich služeb, novinkách, slevách a soutěžích nebo vám zasílat průzkumy spokojenosti. Pokud si přejete být informováni o nabídce určitých služeb naší společnosti, máte možnost nám udělit souhlas se zpracováním vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení za účelem doručování obchodních/marketingových sdělení s informacemi o službách naší společnosti.

Vaše osobní údaje za účelem zasílání newsletterů nebo jiných obchodních/marketingových sdělení, která vám zasíláme, zpracováváme po dobu 3 let od poslední objednávky/posledního odběru/udělení souhlasu nebo do doby, než zasílání těchto sdělení odmítnete podle § 90 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto zpracování osobních údajů se vykonává na právním základě podle čl. 6 ods. 1 písm. b) nařízení GDPR tzn. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Zpracování Vašich osobních údajů vykonáváme za účelem poskytování služby a provozování internetové stránky (vedení uživatelských účtů, interní průzkum fungování služby apod.)

Toto zpracování osobních údajů se může v případě marketingu vykonávat na právním základě podle čl. 6 ods. 1 písm. a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

Zpracování Vašich osobních údajů v tomto případě vykonáváme za účelem zasílání marketingových informací jako např. newsletteru.

Osobní údaje zpracováváme jen po dobu nezbytně nutnou, a to po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a Vámi ve smyslu všeobecných obchodních podmínek.

Naši zpracovatelé – kdo má k Vašim údajům přístup respektive jaké služby využíváme

Zpracováním osobních údajů můžeme pověřit třetí osobu jako dalšího zprostředkovatele. Osobní údaje nebudou bez Vašeho předcházejícího souhlasu odevzdané třetím osobám. V rámci provozování služby jsme přijali jednotlivé opatření pro ochranu osobních údajů, které soustavně dodržujeme.

Při provozování služby spolupracujeme s týmem lidí, kteří návštěvníkům internetové stránky a uživatelům služby poskytují zákaznickou a technickou pomoc a spolupracují na dalším vývoji služby. Z tohoto důvodu jsou v nutném rozsahu příjemci osobních údajů. Nás aktuální tým si můžete prohlédnout na naší webové stránce  https://www.superfaktura.cz/o-nas/.

Na interní komunikaci, emailovou a chatovou komunikaci s návštěvníky a uživately využíváme služby od společnosti Slack Technologies, Inc. a Quality Unit, s.r.o., ale častokrát nám píšete s žádostí o technickou a zákaznícku podporu i přes sociální síť Facebook.

Servery, hosting, databáze a zálohování a správa databází jsou poskytované společnostmi Digital Ocean LLC, WebSupport, s.r.o., Linode LLC, Amazon Web Services, SmartEmailing, Inc., 2day.sk, s.r.o. Prostřednictvím společností PayPal, Inc. a Barion Payment Inc jsou vám poskytnuty služby pro online platby. Vaše doklady odesílá Česká pošta, s.p. a Zelená pošta s.r.o., služba zasílání SMS přímo ze SuperFaktury je dostupná přes Interactive Marketing, s.r.o. Platbu za naše služby nám zasílejte na náš bankovní účet založený ve Fio bance. Pro správu souhlasů s ukládáním cookie používáme službu Cookiebot společnosti Usercentrics A/S.

Přístup ke komentářům na blogu služby mají autoři blog článků Ing. Peter Furmaník a JUDr. Soňa Surmová, LL.M.

K zjištění chování našich návštěvníků a uživatelů využíváme služby jako Google Analytics, Google data studio a Google reCAPTCHA (který nám poví zda jste, nebo nejste robot, viz.  Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google a jejich Podmínky používání služby) od společnosti Google, Inc.. Pro poskytování dalších služeb v rámci SuperFaktury můžete připojit váš Gmail účet, popřípadě Google Disk – v takovém případě budou samozřejmě vaše citlivé údaje v bezpečí a chráněná vícery bezpečnostními postupy.

Ta nám pomáhá i se spoustou dalších agend – jako například vnitrofiremní kooperaci při práci s daty a dokumenty pomocí Google Docs, nebo nám poradí, který ze zákazníků nám volá díky Google Kontaktům.

Na správu emailů využívame i služby od společností Apple Inc, Google Gmail a na zálohování kontraktů a firemních dokumentů službu Dropbox. Správu našich účetních dokladů má na starosti společnost CECHURA s.r.o.

Pokud jste k tomu dali souhlas, používají tyto webové stránky službu „Google Ads“, kterou poskytuje společnost Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“), a “Facebook Pixel”, kterou poskytuje společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (“Facebook”) za účelem vyhodnocení účinnosti reklamních aktivit a opětovného navázání kontaktu s vámi. Když navštívíte naše webové stránky, „Google Ads“ a “Facebook Pixel” nainstaluje do vašeho zařízení soubor cookie. Pomocí tohoto souboru cookie zpracovává společnost Google a Facebook informace generované vaším zařízením o vašem používání našich webových stránek, interakcích s našimi webovými stránkami a reklamní aktivitě, jakož i vaši IP adresu, informace o prohlížeči, dříve navštívené webové stránky a datum a čas přístupu, a to za účelem analýzy a grafického zobrazení měření dopadu našich reklam a zobrazování personalizovaných reklam. Za tímto účelem mohou být také různá koncová zařízení identifikována jako zařízení patřící vám nebo vaší domácnosti. Pomocí „remarketingu“ mohou být uživatelé našich webových stránek znovu identifikováni a rozpoznáni na jiných stránkách v rámci reklamní sítě Google a Facebook (např. ve vyhledávání Google nebo na platformě YouTube, Facebook nebo Instagram). Poté se jim mohou zobrazovat reklamy přizpůsobené jejich zájmům.

Pokud povolíte používání reklamních souborů cookie na webových stránkách naší společnosti, souhlasíte s používáním a zpracováním těchto údajů společností Google a Facebook.

Další informace o ochraně osobních údajů ve službách Google naleznete zde:
https://policies.google.com/privacy?hl=cs
Další informace o ochraně osobních údajů ve službách Facebook naleznete zde:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Osobní údaje zpracováváme hlavně v elektronické podobě.

Vaše práva

V případě, že my nebo naši zpracovatelé zpracováváme Vaše osobní údaje způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, hlavně když jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na jejich zpracování, můžete:

 • nás nebo našeho zpracovatele požádat o vysvětlení,
 • od nebo našeho zpracovatele požadovat, abychom odstranili takovýto stav.

Pokud požádáte o informaci o zpracování vašich osobních údajů, tak vám tuto informaci poskytneme. Máme však právo za určitých podmínek za poskytnutí této informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nutné na poskytnutí informace.

Podle zákonu o ochraně osobních údajů máte:

 • právo na přístup k vašim osobním údajům: máte právo vědět jaké osobní údaje o Vás zpracováváme,
 • právo na opravu: máte právo upozornit nás na to, že disponujeme osobními údajmi o Vás, které nejsou správné resp. jsou neaktuální a můžete žádat jejich nápravu,
 • právo na smazání: máte právo nás požádat o smazání Vašich osobních údajů, pokud s nimi nakládáme nezákonně resp. bychom je uchovávali déle než je potřebné,
 • právo na omezení zpracování: v době odkdy jste u nás navrhli úpravu vašich osobních údajů až do chvíle provedení nápravy máte právo na omezení zpracování,
 • právo namítat zpracování: v případě, že se domíváte, že nemáme důvod na zpracování vašich osobních údajů, můžete zpracování vašich osobních údajů rozporovat. Ve zpracování pak můžeme pokračovat pouze v případě, až prokážeme oprávněné důvody na zpracování,
 • právo na přenosnost: máte právo požádat o přenos vašich osobních údajů jinému provozovateli v běžně používané podobě,
 • právo odvolat souhlas: pokud nám udělíte souhlas na zpracování vašich osobních údajů, máte právo ho kdykoliv odvolat a to písemně na info@superfaktura.cz,
 • právo podat návrh na začátek jednání na Úřadu pro ochranu osobních údajů: více informací na www.uoou.cz.

Cookies

V zájmu zvýšení uživatelské přívětivosti používáme pro provoz naší internetové stránky tzv. cookies – textové soubory, které jsou při návštěvě webových stránek uložené v počítači návštěvníka a uživatele internetové stránky pro uchovávání a příležitostné sledování pohybu na internetové stránce, abyste je nemuseli zadávat opakovaně.

Pro správné fungování služby využíváme dva typy cookies, a to technické a analytické, které jsou nutné pro správné fungování služby. Využíváme konkrétně následující cookies:

Technické cookies

Název cookie Kdo přistupuje k informaci, typ cookie Expirace cookie Popis cookie
LaUserDetails [x2] moje.superfaktura.cz;

HTTP Cookie

Session Údaje o uživateli poslané v případě technických potíží našemu supportu
PHPSESSID Unikátní php session identifikátor uživatele
disable_register 1 den Používá se jako identifikátor přihlášení přes sociální síte.
no_delete_expense Zapamatování hodnoty checkboxu o smazání nákladu při smazání tankování.
no_delete_expense_all Zapamatování hodnoty checkboxu o smazání nákladu při smazání tankování v multiselectu.
recurring_payment Zapamatování hodnoty checkboxu při automatickém nákupu z karty
243kas4q3ed 1 měsíc Zapamatování přihlášení.
LaSID [x2] Unikátní ID uživatele pro LaDesk
LaVisitorId [x2] Unikátní ID uživatele pro LaDesk
coupon Uložení identifikátoru kupónu.
dasboardOverview Výběr tabu na dashboardu
referal_hash Informace o affiliate partnerovi
CookieConsent 1 rok
copy_on_my_email Informace zda chce uživatel zaslat email i do své schránky
offer_mini Zobrazení okna nabídky
sb-closed Schování android smart banneru
sb-installed Instalace aplikace přes smart banner
CAKEPHP Trvale Unikátní token uživatele pro Cake php
registration_newsletter Souhlas s doručováním novinek
registration_vop Souhlas s VOP
LaVisitorId_# superfaktura.cz;

HTTP Cookie

Session
test_cookie doubleclick.net;

HTTP Cookie

1 den
_GRECAPTCHA google.com;

HTTP Cookie

6 měsíců
rc::b gstatic.com;

HTML Local Storage

Session
rc::c
_grecaptcha Trvale
rc::a
rc::d-15#
1.gif imgsct.cookiebot.com;

Pixel Tracker

Session
__cf_bm onesignal.com;

HTTP Cookie

1 den
sid seznam.cz;

HTTP Cookie

1 měsíc
CookieConsent www.superfaktura.cz;

HTTP Cookie

1 rok

Analytické cookies

Název cookie Kdo přistupuje k informaci, typ cookie Expirace cookie Popis cookie
LaSID moje.superfaktura.cz;

HTTP Cookie

Session
LaVisitorNew 1 den
_gat Slouží k omezení a třídění uživatelských dotaz na Google analytics
_gid Unikátní ID pro identifikaci návštěvníka.
referal_url 1 měsíc Informace o affiliate partnerovi
gpf_language 6 měsíců Jazyk chatu v ladesku
A_auth 1 rok Unikátny token pro ladesk
_ga 2 roky Unikátní ID pro identifikaci návštěvníka.
A_la_sid Trvale Unikátní token pro ladesk
_clsk superfaktura.cz;

HTTP Cookie

1 den
_dc_gtm_UA-#
_gid
ga_# 1 měsíc
_gcl_au 3 měsíce
_clck 1 rok
_ga 2 roky
_ga_#
MR bing.com;

HTTP Cookie

6 dní
MUID 1 rok
SRM_B
SM c.clarity.ms;

HTTP Cookie

Session
ANONCHK 1 den
MR 6 dní
c.gif c.clarity.ms;

Pixel Tracker

Session
retargeting c.seznam.cz;

Pixel Tracker

Session
ONESIGNAL_HTTP_PROMPT_SHOWN cdn.onesignal.com;

HTML Local Storage

Session
onesignal-pageview-count
isOptedOut Trvale
isPushNotificationsEnabled
os_pageViews
MUID clarity.ms;

HTTP Cookie

1 rok
lastExternalReferrer connect.facebook.net;

HTML Local Storage

Trvale
lastExternalReferrerTime
pagead/landing doubleclick.net;

Pixel Tracker

Session
DSID doubleclick.net;

HTTP Cookie

1 měsíc unikátní ID pro návštěvníka na každou návštěvu.
IDE 1 rok unikátní ID pro návštěvníka na každou návštěvu.
collect google-analytics.com;

Pixel Tracker

Session
ads/ga-audiences google.com;

Pixel Tracker

Session
pagead/1p-user-list/#
pagead/landing googlesyndication.com;

Pixel Tracker

Session
rc::f gstatic.com;

HTML Local Storage

Trvale
browser_id slideshare.net;

HTTP Cookie

5 roky
_cltk www.clarity.ms;

HTML Local Storage

Session
CLID www.clarity.ms;

HTTP Cookie

1 rok
td www.googletagmanager.com;

Pixel Tracker

Session
LaSID www.superfaktura.cz;

HTTP Cookie

Session
LaVisitorNew 1 den
ONE_SIGNAL_SDK_DB#Ids www.superfaktura.cz;

IndexedDB

Trvale
ONE_SIGNAL_SDK_DB#NotificationClicked
ONE_SIGNAL_SDK_DB#NotificationOpened
ONE_SIGNAL_SDK_DB#NotificationReceived
ONE_SIGNAL_SDK_DB#Options
ONE_SIGNAL_SDK_DB#SentUniqueOutcome
ONE_SIGNAL_SDK_DB#Sessions

Všechny výše uvedené cookies nejsou využívané za jiným, než uvedeným účelem.

Naše aktivity propagujeme i prostřednictvím sociálních sítí, které mají vlastní cookies. Pokud na naší stránce kliknete na tlačítka jednotlivých sociálních sítí (Facebook, Twitter, Youtube a LinkedIn) budete přesměrování na konkrétní sociální síť, která má vlastní informace o používání cookies.

Pokud si nepřejete, aby se cookies ukládali ve vašem počítači, můžete tomu zabránit změnou nastavení repektive preferencí vašeho prohlížeče.   

Záver

S ohledem na to, že náš smluvní vztah je založený na delší dobu, vyhrazujeme si právo tyto pravidla v přiměřeném rozsahu měnit. Aktuální znění pravidel je zveřejněné vždy na internetové stránce a na případnou změnu budete upozornění e-mailem.

Korespondence se bude mezi námi doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na Vaši emailovou adresu, respektive na naši emailovou adresu info@superfaktura.cz

V případě otázek k těmto pravidlům a k našemu smluvnímu vztahu Vám rádi poskytneme bezodkladně všechny potřebné informace. Jakékoliv otázky, návrhy či připomínky k těmto pravidlům zasílejte na adresu info@superfaktura.cz.

V případě, že máte podezření, že osobní údaje nezpracováváme zákoným způsobem, prosím neváhejte kontaktovat našeho kolegu Branislava Šima (kontaktní osoba ve věcech ochrany osobních údajů) na info@superfaktura.cz nebo na tel. č.: + 420 607 044 670. Zároveň se můžete obrátit i na orgán dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (více na www.uoou.cz).