Jump to content
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

Privacy Policy

Úvod

Naše společnost Superfaktura.cz, s.r.o., spisová značka C 78654 vedená na Krajském soudu v Brně, IČO: 015 69 651, se sídlem Šámalova 2904/21, Židenice, 615 00 Brno (dále jako „my“ nebo „společnosť“ nebo v příslušném množném tvaru) je provozovatelem internetové stránky www.superfaktura.cz (dále jen jako „internetová stránka“) a poskytovatelem služby SuperFaktura.cz (dále jen jako „služba“). Z tohoto důvodu Vám předkládáme naše pravidlá ochrany osobních údajů, které zpracováváme v souvislosti s provozováním internetové stránky a poskytováním služby (dále jako „pravidla“).

Osobní údaje, kterými disponujeme zpracováváme v souladu s právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky, hlavně souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů(dále jen jako  „zákon o ochraně osobních údajů“).

Právní vztah mezi námi a Vámi, tzn. návštěvníky a uživateli, se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami platnými a účinnými při provozování a používání internetové stránky
www.superfaktura.cz a poskytovaní služby SuperFaktura.cz (dále jen jako„všeobecné obchodní podmínky“).

Osobní údaje, právní základy, účel a doba zpracování osobních údajů

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokální údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále jen jako „osobné údaje“).

Ty mohou být Vaše osobní údaje jako návštěvníků internetové stránky a uživatelů služby, ale i osobní údaje Vašich klientů tzn. klientů návštěvníků internetové stránky a uživatelů služby – běžné osobní údaje povětšinou v rozsahu:

 1. jméno a a příjmení příp. titul;
 2. adresa trvalého pobytu a/nebo korespondenční adresa;
 3. telefonní číslo;
 4. adresa elektronické pošty (e-mail);
 5. údaje o bankovním účtu a jiné (v závislosti od toho jaké další uvedete).

Osobní údaje tedy získáváme od uživatelů služby, ale pro zjednodušení fungování služby i z veřejně přístupných zdrojů na www.finstat.sk a aplikace ARES Ministerstva financí.

Na to, abychom mohli pro Vás poskytovat službu efektivně, jste povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Zároveň jste ve smyslu všeobecných obchodních podmínek povinný nás bez zbytečného odkladu informovat o změně vašich osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů je podmínkou uzavření smlouvy a poskytování naší služby resp. je nutné na plnění našich povinností (poskytování služby) vyplývajících z našeho smluvního vztahu ve smyslu všeobecných obchodních podmínek. V případě, že nám vaše osobní údaje neposkytnete, nemohl vzniknout mezi námi smluvní vztah vázající se k poskytování služby.

Před vydáním všeobecných obchodních podmínek jsme učinili oznámení k Úřadu pro ochranu osobních údajů o tom, že hodláme zpracovávat Vaše osobní údaje, a jsme zaregistrováni pod ev. č. 00072432.

Zpracováváme osobní údaje ve dvou situacích, a to konkrétně:

zpracování osobních údajů na fakturaci: v případě, kdy jste jako uživatel v pozici správce a Vaši klienti jsou subjekty osobních údajů a zároveň jako uživatel osobní údaje těchto osob postupujete nám jako společnosti, kteří jsme v pozici zpracovatele.

Toto zpracování osobních údajů se vykonává na právním základě podle čl. 6 ods. 1 písm. b) nařízení GDPR GDPR tzn. zpracování osobních údajů je nutné k plnění smlouvy.

Zpracování osobních údajů Vašich klientů vykonávame za účelem poskytování služby a provozování internetovej stránky. Účelem zpracování osobních údajů na fakturaci je správa administračně-ekonomické agendy uživatele, jako podnikajícího subjektu, který zahrnuje například vytvoření faktury, odeslání faktury emailem, odeslání faktury poštou.

zpracování osobních údajů naší společností: v případě, kdy jsme jako společnost v pozici správce a Vy jako uživatelé jste subjekty osobních údajů.

Toto zpracování osobních údajů se vykonává na právním základě podle čl. 6 ods. 1 písm. b) nařízení GDPR tzn. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Zpracování Vašich osobních údajů vykonáváme za účelem poskytování služby a provozování internetové stránky (vedení uživatelských účtů, interní průzkum fungování služby apod.)

Toto zpracování osobních údajů se může v případě marketingu vykonávat na právním základě podle čl. 6 ods. 1 písm. a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

Zpracování Vašich osobních údajů v tomto případě vykonáváme za účelem zasílání marketingových informací jako např. newsletteru.

Osobní údaje zpracováváme jen po dobu nezbytně nutnou, a to po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a Vámi ve smyslu všeobecných obchodních podmínek.

Naši zpracovatelé – kdo má k Vašim údajům přístup respektive jaké služby využíváme

Zpracováním osobních údajů můžeme pověřit třetí osobu jako dalšího zprostředkovatele. Osobní údaje nebudou bez Vašeho předcházejícího souhlasu odevzdané třetím osobám. V rámci provozování služby jsme přijali jednotlivé opatření pro ochranu osobních údajů, které soustavně dodržujeme.

Při provozování služby spolupracujeme s týmem lidí, kteří návštěvníkům internetové stránky a uživatelům služby poskytují zákaznickou a technickou pomoc a spolupracují na dalším vývoji služby. Z tohoto důvodu jsou v nutném rozsahu příjemci osobních údajů. Nás aktuální tým si můžete prohlédnout na naší webové stránce  https://www.superfaktura.cz/o-nas/.

Na interní komunikaci, emailovou a chatovou komunikaci s návštěvníky a uživately využíváme služby od společnosti Slack Technologies, Inc. a Quality Unit, s.r.o., ale častokrát nám píšete s žádostí o technickou a zákaznícku podporu i přes sociální síť Facebook.

Servery, hosting, databáze a zálohování a správa databází jsou poskytované společnostmi Digital Ocean LLC, WebSupport, s.r.o., Linode LLC, Amazon Web Services, SmartEmailing, Inc., 2day.sk, s.r.o. Prostřednictvím společností PayPal, Inc. a Barion Payment Inc jsou vám poskytnuty služby pro online platby. Vaše doklady odesílá Česká pošta, s.p. a Zelená pošta s.r.o., služba zasílání SMS přímo ze SuperFaktury je dostupná přes Interactive Marketing, s.r.o. Platbu za naše služby nám zasílejte na náš bankovní účet založený ve Fio bance. Pro správu souhlasů s ukládáním cookie používáme službu Cookiebot společnosti Usercentrics A/S.

Přístup ke komentářům na blogu služby mají autoři blog článků Ing. Peter Furmaník a JUDr. Soňa Surmová, LL.M.

K zjištění chování našich návštěvníků a uživatelů využíváme služby jako Google Analytics, Google data studio a Google reCAPTCHA (který nám poví zda jste, nebo nejste robot, viz.  Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google a jejich Podmínky používání služby) od společnosti Google, Inc.. Ta nám pomáhá i se spoustou dalších agend – jako například vnitrofiremní kooperaci při práci s daty a dokumenty pomocí Google Docs, nebo nám poradí, který ze zákazníků nám volá díky Google Kontaktům.

Na správu emailů využívame i služby od společností Apple Inc, Google Gmail a na zálohování kontraktů a firemních dokumentů službu Dropbox. Správu našich účetních dokladů má na starosti společnost CECHURA s.r.o.

Osobní údaje zpracováváme hlavně v elektronické podobě.

Vaše práva

V případě, že my nebo naši zpracovatelé zpracováváme Vaše osobní údaje způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, hlavně když jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na jejich zpracování, můžete:

 • nás nebo našeho zpracovatele požádat o vysvětlení,
 • od nebo našeho zpracovatele požadovat, abychom odstranili takovýto stav.

Pokud požádáte o informaci o zpracování vašich osobních údajů, tak vám tuto informaci poskytneme. Máme však právo za určitých podmínek za poskytnutí této informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nutné na poskytnutí informace.

Podle zákonu o ochraně osobních údajů máte:

 • právo na přístup k vašim osobním údajům: máte právo vědět jaké osobní údaje o Vás zpracováváme,
 • právo na opravu: máte právo upozornit nás na to, že disponujeme osobními údajmi o Vás, které nejsou správné resp. jsou neaktuální a můžete žádat jejich nápravu,
 • právo na smazání: máte právo nás požádat o smazání Vašich osobních údajů, pokud s nimi nakládáme nezákonně resp. bychom je uchovávali déle než je potřebné,
 • právo na omezení zpracování: v době odkdy jste u nás navrhli úpravu vašich osobních údajů až do chvíle provedení nápravy máte právo na omezení zpracování,
 • právo namítat zpracování: v případě, že se domíváte, že nemáme důvod na zpracování vašich osobních údajů, můžete zpracování vašich osobních údajů rozporovat. Ve zpracování pak můžeme pokračovat pouze v případě, až prokážeme oprávněné důvody na zpracování,
 • právo na přenosnost: máte právo požádat o přenos vašich osobních údajů jinému provozovateli v běžně používané podobě,
 • právo odvolat souhlas: pokud nám udělíte souhlas na zpracování vašich osobních údajů, máte právo ho kdykoliv odvolat a to písemně na info@superfaktura.cz,
 • právo podat návrh na začátek jednání na Úřadu pro ochranu osobních údajů: více informací na www.uoou.cz.

Cookies

V zájmu zvýšení uživatelské přívětivosti používáme pro provoz naší internetové stránky tzv. cookies – textové soubory, které jsou při návštěvě webových stránek uložené v počítači návštěvníka a uživatele internetové stránky pro uchovávání a příležitostné sledování pohybu na internetové stránce, abyste je nemuseli zadávat opakovaně.

Pro správné fungování služby využíváme dva typy cookies, a to technické a analytické, které jsou nutné pro správné fungování služby. Využíváme konkrétně následující cookies:

Technické cookies

Název cookie Kdo přistupuje k informaci, typ cookie Expirace cookie Popis cookie
no_delete_expense Jen SuperFaktura – cookies z webstránek SuperFaktury;

HTTP cookie

1 den Zapamatování hodnoty checkboxu o smazání nákladu při smazání tankování.
no_delete_expense_all Zapamatování hodnoty checkboxu o smazání nákladu při smazání tankování v multiselectu.
disable_register Používá se jako identifikátor přihlášení přes sociální síte.
recurring_payment Zapamatování hodnoty checkboxu při automatickém nákupu z karty
coupon 1 měsíc Uložení identifikátoru kupónu.
243kas4q3ed Zapamatování přihlášení.
LaSID [x2] Unikátní ID uživatele pro LaDesk
LaVisitorId [x2] Unikátní ID uživatele pro LaDesk
offer_mini 1 rok Zobrazení okna nabídky
copy_on_my_email Jen SuperFaktura – cookies z webstránek SuperFaktury;

HTTP cookie

Informace zda chce uživatel zaslat email i do své schránky
sb-closed Jen SuperFaktura – cookies z webstránek SuperFaktury;

HTTP cookie

Schování android smart banneru
sb-installed Jen SuperFaktura – cookies z webstránek SuperFaktury;

HTTP cookie

Instalace aplikace přes smart banner
dasboardOverview Jen SuperFaktura – cookies z webstránek SuperFaktury;

HTTP cookie

30 dní Výběr tabu na dashboardu
referal_hash Jen SuperFaktura – cookies z webstránek SuperFaktury;

HTTP cookie

Informace o affiliate partnerovi
registration_vop Jen SuperFaktura – cookies z webstránek SuperFaktury;

HTTP cookie

Trvale Souhlas s VOP
registration_newsletter Jen SuperFaktura – cookies z webstránek SuperFaktury;

HTTP cookie

Souhlas s doručováním novinek
CAKEPHP Jen SuperFaktura – cookies z webstránek SuperFaktury;

HTTP cookie

Unikátní token uživatele pro Cake php

Analytické cookies

Název cookie Kdo přistupuje k informaci, typ cookie Expirace cookie Popis cookie
_gid Jen SuperFaktura – cookies z webstránek SuperFaktury;

HTTP cookie

1 den Unikátní ID pro identifikaci návštěvníka.
_gat Slouží k omezení a třídění uživatelských dotaz na Google analytics
_ga 2 roky Unikátní ID pro identifikaci návštěvníka.
referal_url 30 dní Informace o affiliate partnerovi
PHPSESSID Trvale Unikátní php session identifikátor uživatele
LaUserDetails [x2] Údaje o uživateli poslané v případě technických potíží našemu supportu
A_auth 1 rok Unikátny token pro ladesk
gpf_language 6 měsíců Jazyk chatu v ladesku
A_la_sid Trvale Unikátní token pro ladesk
DSID www.doubleclick.net; HTTP cookie 1 měsíc unikátní ID pro návštěvníka na každou návštěvu.
IDE 1 rok

Všechny výše uvedené cookies nejsou využívané za jiným, než uvedeným účelem.

Naše aktivity propagujeme i prostřednictvím sociálních sítí, které mají vlastní cookies. Pokud na naší stránce kliknete na tlačítka jednotlivých sociálních sítí (Facebook, Twitter, Youtube a LinkedIn) budete přesměrování na konkrétní sociální síť, která má vlastní informace o používání cookies.

Pokud si nepřejete, aby se cookies ukládali ve vašem počítači, můžete tomu zabránit změnou nastavení repektive preferencí vašeho prohlížeče.   

Záver

S ohledem na to, že náš smluvní vztah je založený na delší dobu, vyhrazujeme si právo tyto pravidla v přiměřeném rozsahu měnit. Aktuální znění pravidel je zveřejněné vždy na internetové stránce a na případnou změnu budete upozornění e-mailem.

Korespondence se bude mezi námi doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na Vaši emailovou adresu, respektive na naši emailovou adresu info@superfaktura.cz

V případě otázek k těmto pravidlům a k našemu smluvnímu vztahu Vám rádi poskytneme bezodkladně všechny potřebné informace. Jakékoliv otázky, návrhy či připomínky k těmto pravidlům zasílejte na adresu info@superfaktura.cz.

V případě, že máte podezření, že osobní údaje nezpracováváme zákoným způsobem, prosím neváhejte kontaktovat našeho kolegu Branislava Šima (kontaktní osoba ve věcech ochrany osobních údajů) na info@superfaktura.cz nebo na tel. č.: + 420 607 044 67. Zároveň se můžete obrátit i na orgán dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (více na www.uoou.cz).