Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

Souhrnné hlášení k DPH – Co to je a jak ho podat?

Souhrnné hlášení k DPH – Co to je a jak ho podat?

Plátci DPH jsou za určitých okolností povinni kromě daňového přiznání k DPH podávat tzv. souhrnné hlášení k DPH. Týká se však jen těch podnitelů, kteří za určitých okolností dodávají zboží a služby do krajin EU. A pozor, nejen plátců DPH, ale také podnikatelů, kteří jsou identifikovanými osobami podle zákona o DPH.

Co je souhrnné hlášení?

Souhrnné hlášení (podle § 102 zákona o DPH) je poměrně jednoduché. Jak jsme již zmínili, týká se podnikatelůplátců DPH a identifikovaných osob, kteří vystavují faktury svým odběratelům do jiných krajin EU.

Kromě identifikačních údajů plátce a období, za které se podává, obsahuje souhrnné hlášení především identifikační čísla odběratelů zboží a služeb, kód identifikující druh plnění, počty plnění a celkové hodnoty plnění (v Kč zaokrouhlené nahoru).

Ve kterých případech podává plátce souhrnný výkaz?

Plátce DPH je povinen podat souhrnné hlášení (SH):

  1. Pokud dodá zboží z ČR do jiné krajiny EU osobě registrované k dani v jiné krajině EU. Jde o případ, kdy zahraniční odběratel registrovaný k DPH oznámí českému dodavateli svoje DIČ. Kód plnění 0 v SH.
  2. Pokud přemístí zboží z ČR do jiné krajiny EU za účelem svého podnikání – zákon však blíže specifikuje případy, kdy se toto pravidlo neuplatní. Kód plnění 1 v SH.
  3. Pokud se zúčastní tzv. třístranného obchodu jako prostřední osoba – t.j. pořizuje zboží od dodavatele (prodávajícího) z jiné krajiny EU a předá ho druhému odberateli (kupujícímu) sídlícímu v další krajině EU, přičemž fyzicky je zboží přepravené jen jednou (z krajiny prodávajícího do krajiny kupujícího). Kód plnění 2 v SH.
  4. Pokud poskytne službu odběrateli z jiné krajiny EU – to se týká služeb, kterých se “místo plnění” nachází v krajině odběratele, v případě že je odběratel služby povinen přiznat a zaplatit daň. Kód plnění 3 v SH.
  5. Pokud jako prodávající přemístil zboží v režimu skladu z ČR do jiného státu EU (tzv. call-of stock). V SH se vykazuje samostatně.

Identifikovaná osoba je povinna podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnila plnění podle bodů 3 a 4.

Ve všech těchto případech se tedy do souhrnného hlášení uvádí plnění, které český dodavatel poskytl do EU nezatíženým DPH a DPH platí podle místních pravidel odběratele (tzv. samovyměření daně). Souhrnné hlášení tedy slouží především pro kontrolu zdanění těchto přeshraničních dodávek.

Termín na podání souhrnného hlášení

Plátce DPH podává souhrnné hlášení za každý kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.

Pokud 25. den vychází na víkend, lhůta se posouvá na nejbližší pracovní den.

Pozor! To, zda musí podnikatel podat souhrnný výkaz za kalendářní čtvrtrok či měsíc, není shodné s jeho zdaňovacím obdobím plátce DPH (kalendářní měsíc nebo čtvrtrok) – bohužel. Takže i kvartální plátce DPH podává souhrnné hlášení za každý kalendářní měsíc.

Existuje však jedna výnimka: plátce DPH podává souhrnné hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání pokud uskutečňuje jen plnění za poskytnutí služby odběrateli z jiné krajiny EU – týká se to služeb, kterých se “místo plněné” nachází v krajině odběratele, v případě že je odběratel služby povinen přiznat a zaplatit daň (bod 4. v předcházející podkapitole článku).

Kdyby takový plátce DPH (který doteď podával SH jen čtvrtletně) v průběhu tohoto kvartálu začal uskutečňovat plnění podle bodů 1 – 3, vznikne mu povinnost podat v tomto čtvrtletí souhrnné hlášení za každý měsíc, ve kterém mu plnění vznikla.

Identifikovaná osoba podává souhrnné hlášení do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo plnění uskutečněno (bod 3. a 4.).

Jak správně vyplnit a podat souhrnné hlášení?

Souhrnné hlášení jste povinni podat elektronicky. Můžete ho podat prostřednictvím vaší datové schránky nebo přes portál Moje daně v části Elektronická podání pro Finanční správu (EPO).

V prvním kroku elektronického podání Souhrnného hlášení VIES vyplníte název finančního úřadu a územní pracoviště, kterému hlášení podávate a číselnou část vašeho DIČ. Následuje zdanitelné období, za které hlášení podávate a jeho typ – zda jde o “řádné” souhrnné hlášení nebo o následné souhrnné hlášení.

Pokud plátce nebo identifikovaná osoba, kteří podali souhrnné hlášení, zjistí, že uvedli chybné údaje, jsou povinni do 15 dnů ode dne zjištění chybných údajů podat následné souhrnné hlášení.

V druhém kroku vyplníte vaše identifikační údaje.

V třetím kroku elektronického podání vyplníte už samotné řádky souhrnného hlášení:

  • Kód země – jde o kód státu, který vašemu odběrateli (pořizovateli) přidělil daňové identifikační číslo registrace k DPH.
  • DIČ pořizovatele – vyplníte daňové identifikační číslo registrace k DPH vašeho odberatele. Pozor, jde jen o číselnou část a to bez mezer, čárek a teček.
  • Kód plnění – od 0 – 3 podle typu plnění. Žádné daňové identifikační číslo nesmí být v hlášení uvedeno více než jednou se stejným kódem plnění.
  • Počet plnění – jde o počet poskytnutých dodávek zboží a služeb pořizovateli za období, za které podáváte hlášení.
  • Celková hodnota plnění v Kč – vyplňujete v české měně a zaokrouhlujete na celé koruny nahoru. Vyplníte jen číselnou hodnotu (bez Kč).

Pokud jste dodali zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř na území EU, ve čtvrtém kroku na vás čeká ještě vyplnění řádků pro call-off stock.

Nástroj na generování XML souhrnného hlášení naleznete v SuperFaktuře v části Nástroje / Podání k DPH

Přihlaste se k odběru novinek z blogu

Odhlásit se můžete kdykoli prostřednictvím odkazu v emailu.

Přidat komentář